Privacyverklaring  Kunstencollect

 1. Bescherming van persoonsgegevens
 2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
 3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
 5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
 6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 7. Wat zijn uw rechten?
  1. Recht op intrekken toestemming
  1. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
 8. Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Het Kunstencollectief hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met uw persoonlijke gegevens omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

 • Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

IGCS N-O Hageland (intergemeentelijke culturele samenwerking tussen Aarschot, Begijnendijk, Holsbeek, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem, Dutselstraat 107- 3220 Holsbeek) is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die uw persoonsgegevens verwerkt wordt – in de betekenis van de GDPR – niet beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de coördinator van het IGCS N-O Hageland via het e-mailadres guido.peers@gmail.com én dries.peeters@aarschot.be

 • Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

IGCS N-O Hageland verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening en werking van het Kunstencollect te kunnen uitvoeren. Dit werking houdt onder andere in:

 • Een databank waarop kunstenaars en artiesten zich kenbaar kunnen maken aan het ruime publiek. Organisatoren kunnen er kunstenaars en artiesten op terugvinden
 • ….

IGCS N-O Hageland verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruiken we uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.

De coördinator en vrijwilligers van IGCS N-O Hageland hebben toegang tot uw gegevens. Dit enkel voor de gegevens die zij nodig hebben in de uitvoering van hun taken.

Voor het uitvoeren van bepaalde taken deelt ons bestuur persoonsgegevens met andere instanties. Voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens, stelt het bestuur met deze overheden een “protocol” op, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaamse decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18/08/2007.

 • Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

Wij verzamelen in eerste instantie enkel de gegevens die u zelf aan ons geeft.

 • Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

 • Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de coördinator Guido.peers@gmail.com en dries.peeters@aarschot.be contacteren. IGCS N-O Hageland houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U heeft het recht om :

 • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
 • uw gegevens te (laten) wissen
 • de verwerking van uw gegevens te beperken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 1. Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

 • Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de verwerking van jouw gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld kan je je wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Vlaamse Toezichtcommissie                                                                                             Gegevensbeschermingsautoriteit

Koning Albert II-laan nr. 15, 1210 Brussel                                           Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

contact(at)toezichtcommissie.be                                                         contact(at)apd-gba.be

Link naar klachtenprocedure VTC                                                        Link naar klachtenprocedure GBA

 • Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden.

Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal dit via een invulformulier gebeuren.

Deze processen verlopen altijd via formulieren die jij zelf invult. Door deze in te vullen geef je expliciete toestemming om je gegevens te verwerken voor de doeleinden vernoemd op de formulieren. We verwerken jouw gegevens die we via deze weg krijgen niet voor andere doeleinden. Indien we toch jouw gegevens voor nog andere doeleinden willen verwerken, zal dit expliciet gevraagd worden onderaan het formulier zodat je actief je toestemming kan geven voor verdere verwerkingen.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het Kunstencollectief bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.